FAQ

FAQ

Wat is Stichting Mensa Fonds?
Het doel van het Mensa Fonds is verwerven en verspreiden van kennis met betrekking tot hoge algemene intelligentie (veelal benoemd als hoogbegaafdheid), belangenbehartiging ten behoeve mensen met een hoge algemene intelligentie en aanmoediging van bijzondere prestaties door of ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie binnen Nederland of in samenwerking met Mensa Fondsen in andere landen.

Wat doet Stichting Mensa Fonds?
1) het genereren van positieve aandacht voor best practices of bijzondere resultaten van scholen, universiteiten of individuen, bijvoorbeeld door het toekennen van prijzen; en
Jaarlijks worden door het Mensa Fonds een drietal Awards uitgereikt;
2) aandacht verkrijgen voor de hoogbegaafde ouderen langs het thema “Grijs Goud”;
3) het instellen van een Mensa-leerstoel “Hoogbegaafdheid op het Werk” (of het initiëren en ondersteunen hiervan, als het een aparte stichting zou moeten worden).
Recent heeft het Mensa Fonds ook bijgedragen aan de totstandkoming van het boek “HB voor dummies” geschreven door Janet van Horssen, de zevende editie van de BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen, het videoproject ‘Excelleren onder voorwaarde’ van het “Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslan etc..

Wat is jullie relatie met vereniging Mensa Nederland?
Stichting Mensa Fonds is opgericht door de Vereniging Mensa Nederland tijdens de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging op 20 april 2013. Met het Mensa Fonds wordt er invulling gegeven aan het maatschappelijk gezicht van Mensa. De belangrijkste redenen die de toen 4500 leden van de vereniging Mensa zagen voor oprichting waren:
1) meer en beter inspelen op positievere beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen;
2) de betekenis van zeer hoge intelligentie als kwaliteit voor de samenleving als geheel zichtbaar maken;
3) onderzoek en best practices mogelijk maken om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten; en
4) een zelfstandig Mensa Fonds biedt meer en nieuwe mogelijkheden voor werving van middelen. Giften aan het Mensa Fonds zijn bijvoorbeeld aftrekbaar van de belastingen. Het Mensa Fonds heeft een uitgebreide publicatieplicht in tegenstelling tot een vereniging.
Bij de oprichting in 2013 hebben we een startbedrag meegekregen om de oprichtingskosten te dekken. We opereren financieel onafhankelijk van de vereniging, er is geen subsidiestroom.

Moet je lid van Mensa om mee te doen?
Nee, je hoeft geen Mensa-lid te zijn om de goede doelen van het Mensa Fonds te steunen. In het bestuur en alle andere activiteiten van het Mensa Fonds werken Mensa-leden samen met niet-leden. Iedereen die meedoet, heeft affiniteit met ons centrale doel: het beter benutten van hoogbegaafd talent voor onze maatschappij. Wil je iets doen, neem dan gerust contact met ons op! info@mensafonds.nl

Wat is de relatie met de Amerikaanse Mensa Foundation?
De Mensa Foundation is in 1971 opgericht vanuit de Amerikaanse Mensa vereniging. Onze zusterorganisatie is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor de oprichting van het Mensa Fonds in Nederland.

Het verschil tussen de vereniging en het fonds?
De verenigingen van Mensa in NL en VS richten zich voornamelijk op de leden en organiseren voor hen vele activiteiten. De fondsen richten zich volledig op de maatschappelijke, externe belangenbehartiging van hoogbegaafden. Een bestuurslid van het Mensa Fonds participeert als jurylid in het internationale scholarship programma van de American Mensa Foundation en er vindt regelmatig gegevensuitwisseling plaats over nieuwe ontwikkelingen in het HB-veld en actuele activiteiten.

Wat kan het Mensa Fonds voor mij betekenen?
Het Mensa Fonds richt zich niet op individuen en doet niet aan belangbehartiging of hulpverlening voor individuele personen. Het Mensa Fonds heeft een bredere maatschappelijke doelstelling waarbij aandacht voor mensen met een hoge algemene intelligentie in de meest brede zin gevraagd wordt. De stichting heeft ten doel:
a. het verwerven en verspreiden van kennis met betrekking tot hoge algemene intelligentie (veelal benoemd als hoogbegaafdheid), belangenbehartiging ten behoeve mensen met een hoge algemene intelligentie en aanmoediging van bijzondere prestaties door of ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie binnen Nederland of in samenwerking met Mensa Fondsen in andere landen; en
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wat is hoogbegaafdheid?
Er bestaan meerdere definities van het begrip “hoogbegaafd”. De algemeen geaccepteerde definitie die ook door ons gehanteerd wordt is door ir. Maud van Thiel opgesteld:
Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.
Bron:
Delphimodel Hoogbegaafdheid © OYA 2008
Uit: M.B.G.M. Kooijman-van Thiel (2008), ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó!’, Ede, OYA Productions


Hoe kan ik bijdragen?
Je kunt langs diverse lijnen het Mensa Fonds ondersteunen. Financiële bijdragen. Eénmalige giften zijn van harte welkom. Hiernaast kennen we een groep van ambassadeurs, de club van 100 (Cv100). Dat zijn mensen die jaarlijks €100 doneren en 100 minuten besteden aan het uitdragen van de doelstellingen van het Mensa Fonds. Verder kun je meedoen aan een regelmatig georganiseerde fund-raising dinners bij de voorzitter, tombola, benefietveiling. Je kunt zelf een initiatief nemen om geld in te zamelen, b.v. een fundraising dinner, etc.

Welk percentage van mijn geld gaat daadwerkelijk naar het goede doel?
In 2019 was het fondsenwervingspercentage (de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten daarvan) 0,5% (in 2018 3,5%). Wij blijven met ons kostenpercentage fors onder het CBF maximum van 25%.

Hoe kan ik bijdragen aan de benefietveiling?
Er is een aparte FAQ over het aanbieden van kavels en een FAQ over het aankopen van kavels.

Is het Mensa Fonds een ANBI?
Ja, vanaf het moment van de oprichting in april 2013 heeft het Mensa Fonds de ANBI status verkregen. Dat betekent dat giften aan het Mensa Fonds fiscaal aftrekbaar zijn (boven een inkomensdrempel), en de bijdragen die wij leveren aan projecten zijn onbelast. Bij een schriftelijk overeenkomst over een periodieke gift is het volledige bedrag aftrekbaar. penningmeester@mensafonds.nl Vanwege haar ANBI status heeft het Mensa Fonds de verplichting volledig inzicht te geven in activiteiten en financiën.

Andere vragen?
Stuur een berichtje met je vragen naar info@mensafonds.nl