Copyright en privacy

1    Intellectuele Eigendom
Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website uitsluitend bij Stichting Mensa Fonds.
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt mede verstaan auteursrechten. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behoudens voor het maken van telkens een enkele kopie of een uittreksel louter voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de website zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven.
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt ook verstaan merkrechten. De website bevat geregistreerde en niet geregistreerde merken die eigendom zijn van Stichting Mensa Fonds. Deze merken zijn inclusief doch niet beperkt tot het ‘Mensa Fonds Logo´, en ‘Stichting Mensa Fonds’.

Indien je de tekst van een artikel of een afbeelding wilt overnemen voor publicatie stuur dan een verzoek naar info@mensafonds.nl

2 Privacy

Het bezoeken van onze website
In het algemeen, kun je de webpagina’s van het Mensa Fonds bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of persoonlijke informatie beschikbaar te stellen, maar er zijn delen op de website waar persoonsgegevens gevraagd wordt.
Er zijn delen van de website gereserveerd voor bestuur en bepaalde categorieën vrijwilligers en voor toegang daartoe is een user-id en wachtwoord benodigd.

Web formulieren
Enkele delen van de website(s) vragen persoonsgegevens om bepaalde activiteiten uit te kunnen voeren, zoals bij het aanvragen van onze nieuwsbrief, iemand voordragen voor een award, etc..

Cookies
Wij kunnen gebruik maken van cookies op onze website(s).  Indien wij gebruik maken van cookies zullen wij je vooraf toestemming vragen voor het gebruik van cookies. Je kunt ten alle tijden je instellingen via je browser wijzigingen, zodat je alsnog toestemming verleent voor het gebruik van cookies of juist het gebruik hiervan niet toestaat. Zie de helpfunctie van je browser voor nadere informatie.
Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld voor:
•    statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.

Links naar andere websites
De website(s) van het Mensa Fonds bevatten links naar andere websites. Mensa Fonds is niet verantwoordelijk voor de privacy-policies en content van die websites. Je dient altijd de privacy policy op een website te lezen alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Wij plaatsen geen advertenties van derden op onze website.

Persoonsgegevens
Stichting Mensa Fonds zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving.
Wij zullen geen persoonsgegevens verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verkregen.
Verder zullen wij toezien op een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens door het treffen, periodiek evalueren en steeds waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Mensa Fonds kan besluiten derden in te schakelen voor werkzaamheden in verband met de verwezenlijking van de doelstellingen van het Mensa Fonds. Hierbij zal uitsluitend een beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan alle wettelijke vereisten voldoet en de bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd. Voorafgaand aan de eerste verstrekking van persoonsgegevens sluit het Mensa Fonds met derde partijen, die in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van het Mensa Fonds persoonsgegevens verwerken, een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten die artikel 28 AVG daaraan stelt.
Bij gebruik van onze services en het meedoen aan onze activiteiten kunnen wij, Stichting Mensa Fonds, informatie van en over je verzamelen. We gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze beschikbaar zijn  gesteld en deze worden niet overgedragen aan of ter inzage gegeven aan derden, anders dan hierboven beschreven.

Wat willen we weten?
Indien je je abonneert op onze gratis nieuwsbrief dan willen we je naam en email adres weten. Voor het monitoren en verbeteren van onze communicatie worden gegevens verzameld over het openen en lezen van de nieuwsbrief (en andere communicatie-uitingen).
Indien je iemand voordraagt voor een Award willen weten wie je bent. Dat is een beperkte hoeveelheid gegevens over jezelf zodat we, indien nodig, met je in contact kunnen komen. We maken nooit bekend wie heeft voorgedragen, onze interne procedures zijn zo ingericht dat zelfs de jury  de naam van de voordrachtgever niet zal weten.
Indien je iemand voordraagt voor een Award dien je enkele gegeven te verstrekken over wie je voordraagt. Wij maken nooit bekend wie zijn voorgedragen met uitzondering van de drie genomineerden per categorie.
Indien je je stem uitbrengt voor de Mensa Fonds Publieksprijs willen we weten wie je bent. Dat is een beperkte hoeveelheid gegevens over jezelf zodat we kunnen vaststellen dat per persoon 1 stem wordt uitgebracht. Wij maken nooit bekend wie heeft gestemd, ook het bestuur weet het niet.
En verder persoonsgegevens bij het aanmelden voor een van de diverse Mensa Fonds activiteiten zoals fundraising dinners, vriendenveiling, benefietdiners  etc..