Financiële ondersteuning

Stichting Mensa Fonds financiert onderzoek en projecten  en stimuleert  activiteiten die bijdragen aan:

  • het zichtbaar maken  van de betekenis van hoge intelligentie voor de samenleving;
  • het optimaal benutten van zeer hoge algemene intelligentie.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning  kun je denken aan activiteiten op de volgende terreinen:

  • Het stimuleren van projecten ter bevordering van herkenning van hoge intelligentie door consultatiebureaus;
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van onderwijsmethodes voor mensen met een hoge algemene intelligentie;
  • Het stimuleren van projecten op hogescholen en universiteiten die het ‘leren leren’ met name voor hoogbegaafden aanbieden;
  • Het stimuleren van onderzoek naar factoren die bijdragen aan talentontwikkeling van hoogbegaafden op de werkplek en het bereiken van de juiste ‘fit ‘ tussen werkplek en persoon;
  • Het stimuleren van programma’s die de kansen die hoogbegaafden bieden voor de samenleving in beeld brengen;
  • Het stimuleren van onderzoek naar en implementatie van passende opvang voor hoogbegaafde ouderen in verpleeghuizen e.d.;
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid.

Procedure
Het aanvragen van een subsidie kan het gehele jaar worden gedaan. Elke aanvraag wordt beoordeeld op de vereiste basiscriteria zoals opgenomen in de toelichting subsidieaanvragen Mensa Fonds. Daarnaast onderschrijft de aanvrager de Algemene voorwaarden Mensa Fonds zodra het aanvraagformulier wordt ingevuld en ondertekend. Alle benodigde formulieren staan hier.

Indien niet aan de vereisten wordt voldaan, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen. De aanvrager ontvangt hierover bericht binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag.

Indien een aanvraag voldoet aan de gestelde basiscriteria, wordt zij vervolgens beoordeeld door het bestuur van Stichting Mensa Fonds op  relevantie en kwaliteit. De indiener ontvangt hierover bericht binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag. De uitslag kan zijn dat de subsidie wordt toegewezen of de indiener ontvangt een gemotiveerde afwijzing.

Aanvragen kunnen worden ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier. Na ondertekening kan het formulier  worden ingescand en digitaal verzonden naar ondersteuning@mensafonds.nl.

Een papieren versie kan worden opgestuurd naar:
Stichting Mensa Fonds
t.a.v. ondersteuning
Trompenburgstraat 6 – G
1079TX Amsterdam

Voor een beeld van de projecten die we de afgelopen jaren hebben ondersteund, zie:

Videoproject Friesland, excelleren onder voorwaarde
Documentaire ‘Ongewoon Hoogbegaafd’ van Emmi Visser
Diverse oudere projecten